Menu Sluiten

EU – knevelwetten

Nieuwe knevelwetten die op stapel staan worden uitgerold.

Invoering van een Europese DigiD

In 2020 kondigde Ursula von der Leyen de komst aan van een Europese Digitale Identiteit (1).

Op 1 december 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan om niet in te stemmen met het Europese voorstel.

Op 16 februari 2023 vond hierover in de TK een debat plaats waarbij staatssecretaris Van Huffelen aankondigde de motie niet uit te voeren en waarbij dientengevolge een motie van afkeuring werd ingediend.

Op 21 februari werd in de TK over laatstgenoemde motie gestemd, maar die haalde het niet wegens te weinig deelname aan de stemming.

Op 27 oktober stemde Van Huffelen bij de Raad van de EU in met het Europese voorstel. Er moet nu nog een aantal formele stappen worden gezet en daarna moeten de EU landen binnen twee jaar deze Europese Digitale Identiteit ter beschikking worden gestald aan iedere burger.

Kritiek Er bestaan zorgen over technische zaken als veiligheid en privacy. Maar belangrijker is de vraag hoe deze Digitale Identiteit zal worden beheerd.

Grootbedrijf en overheid kunnen hiermee controle over ons leven uitoefenen (bijvoorbeeld bij registratie van milieu gerelateerde handelingen).

(1) Digitale identiteit

 

Gevaar van totalitarisme 

27 mei 2024.

Het mondiale pandemieverdrag van de WHO.

In November 2020 stelde de voorzitter van de Europese Raad voor om een internationaal instrument voor pandemieën te ontwikkelen (1).

In maart 2023 onderhandelden de WHO-landen over een eerste ontwerpovereenkomst (2).
Van 19 februari tot 1 maart 2024 vond een marathonvergadering plaats waarin tegelijkertijd werd onderhandeld over een nieuwe versie van sinds 1951 bestaande en in 2005 herziene International Health Regulations (IHR) van de WHO en over het nieuwe pandemieverdrag.

Het is de bedoeling dat de aangenomen formuleringen op 7 april (Wereldgezondheidsdag) worden gepresenteerd en de definitieve ontwerpovereenkomst tijdens de jaarlijkse wereldgezondheidsvergadering van 27 mei tot 1 juni wordt voorgelegd aan de lidstaten.

Deze moet dan op 27 mei worden geratificeerd (3).

Kritiek: Het was de bedoeling dat dit een (bindend) verdrag zou worden, maar dat is inmiddels afgezwakt tot een “instrument”.

Niettemin blijft het bezwaar dat de WHO tijdens pandemieën de volledige macht krijgt en bijvoorbeeld buiten de nationale regeringen om een lockdown kan instellen. Daarnaast is er ook de meer algemene kritiek dat “dit verdrag deel uitmaakt van een bredere globalistische totalitaire agenda, die wereldwijde beslissingen over de gezondheid in handen van één enkele globalistische elite dreigt te leggen” (CitizenGO).

 

(1) Treaty on pandemics

(2) Health regulations

(3) WHO

 

Wijziging van de definitie van sekse in het internationaal recht.

Oktober 2024.

In 1998 werd binnen het kader van de VN het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag opgericht. Dit strafhof is gebaseerd op het in Rome gesloten internationale verdrag “Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (“Rome Statute of the International Criminal Court”) (1).

De bevoegdheden van dit strafhof zijn speciaal genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. In 2019 werd in de Verenigde Naties gedebatteerd over een herziening van het Statuut van Rome.

Hierin staat namelijk in artikel 7: “Voor de toepassing van dit Statuut verwijst het begrip geslacht naar de beide geslachten, zowel het mannelijk als het vrouwelijk geslacht, in de context van de samenleving”. Sommigen wilden deze definitie weglaten (om de mogelijkheden open te laten), anderen wilden hem juist explicieter in de richting van “gender” formuleren (2).

Omdat dit artikel 7 staat in de rubriek “Misdaden tegen de menselijkheid” werd dit onderwerp steeds besproken binnen het kader van een voorgesteld verdrag inzake misdaden tegen de menselijkheid (CAH-verdrag).

In de jaren hierna werd hieraan verder gewerkt door de “Commissie voor Internationaal Recht” (3). In april 2024 zal men opnieuw bijeenkomen in een zesdaagse zitting, in oktober 2024 zal men beginnen met het uitwerken van een ontwerpverdrag.

Als er dan geen consensus komt zal men later moeten overgaan tot een stemming.

Kritiek: De verandering van sekse naar gender (met alle implicaties van dien) is op andere rechtsgebieden al lang doorgevoerd, kennelijk loopt het Internationaal Strafhof op dit gebied achter. Maar daar staat tegenover dat deze verandering binnen het internationaal recht misschien een grotere impact heeft.

Volgens de zeer bezorgde C-Fam zou het nieuwe verdrag homofobie tot een misdaad tegen de menselijkheid maken.

De bijbehorende strafbaarstellingen zouden dan weer bijdragen aan de verdere beknotting van het recht een eigen mening te hebben over een groot deel van de wereld.

De gehele wereld.

 

(1) Tekst: https://wetten.overheid.nl/BWBV0001489/2021-12-04

(2) General Assembly Inches Toward Redefining Gender as Social Construct – C-Fam

(3) Stand in 2023: https://justsecurity.org/90024/continued-positive-momentum-on-crimes-against-humanity-treaty/

(4) Can Opposition to Homosexual/Transgender Issues and Abortion be Considered a Crime Against Humanity? – C-Fam

 

Datum nog onbepaald.

Geharmoniseerde en uitgebreide Europese antihaatwet.

Op 18 januari 2024 nam het Europese Parlement een resolutie aan waarin de Europese Raad wordt opgeroepen om voortgang te maken in de besluitvorming over een nieuwe wet over haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven “zodat iedereen in Europa dezelfde bescherming heeft tegen haat” (1)(2).

Het doel van deze nieuwe wet is tweeledig: (a) het harmoniseren van de wetgeving binnen de EU en (b) het uitbreiden van de “gesloten lijst” van gronden waarop niet mag worden gediscrimineerd (ras, huidskleur, religie, afkomst, nationale of etnische afkomt, enzovoort) met gevallen waarbij incidenten worden beoordeeld op basis van hun contextuele omstandigheden”.

Kritiek: Als men al de bestaande antihaatwetgevingen binnen de EU accepteert (mijns inziens werken die averechts) is het belangrijkste bezwaar tegen deze nieuwe wet dat er geen objectieve instantie bestaat die deze “contextuele omstandigheden” kan beoordelen.

Dit opent de weg naar een staats willekeur (EU-willekeur) waar de nationale grondwet niet tegen kan beschermen.

(1) Tekst van de Resolutie: https://europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0044_EN.html(2)

Toelichting vanuit EU-standpunt: https://europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20240112IPR16777/tijd-om-haatzaaiende-uitlatingen-en-haatmisdrijven-te-criminaliseren

Gerald Russelman – @gherusselman